روبرویت نشسته ام

چشمان درشت و کودکانه ات به من لبخند هدیه می کنند

ناگهان نگرانت می شوم

نمی دانم چرا؟!

قول می دهم که هر اتفاقی افتاد باز هم از تو مراقبت کنم

دلم می لرزد حس می کنم جنگی در راه است...

***************************************************

دلم برای بچه ها می سوزد...

بچه ها گناه دارند

نباید بر تن کودکی زخم جنگ باشد

نباید در دل کودکی زخم غم نشسته باشد

 خداوندا دستانی میخواهم برای به آغوش کشیدن تمام کودکان مظلوم دنیا

به من عطا کن