رفتند و نبودنشان باعث شد عادت کردن را بیاموزم... حتی عادتی به سختی تنهایی و دوری!

رفتند تا بفهمم همیشه زندگی چیزی برای آموختن دارد و از همه مهم تر جریان زندگی هرگز متوقف نمی شود...


*****************************************


بالاخره بازگشتند، اما من در این مدت کوتاه و پر مشغله آموختم بدون دیدنشان هم می توان زندگی کرد منتهی کمی درگیرتر... خانواده ها آمده اند تا زندگی را برای همدیگر آسان تر کنند(این شامل کاهش تمام مشکلات است حتی مسائل دشوار روحی و عاطفی!)، همین و بس ...

حال می دانم که اگر خانواده ای دورتر بیابم؛ می توانم از پیششان دور شوم، زنده بمانم و حتی زندگی کنم!