موجود عجیبی ست

در وجودم ماوا گزیده

از چشمانم می تراود

و با هر بازدم از دهانم زبانه می کشد

اژدهای خشم!!!

********************************************

گفته بودم میخواهم بزرگتر شوم، اما گویا در این مسیر به چیزهای ناخوشایندی نزدیک شده ام! مثل بروز سریع و صریح ناراحتی و عصبانیت!

پس نویس:

1 تازگی فهمیدم یکی از بزرگترین علت هایی ک باعث ایجاد خشم در وجود من میشه تمایل به تایید و تحسین شدنه که مدل خونوادگیش برای من خیلی شدیدتر و آسیب زننده تره!

2 جدیدا حس میکنم توان تحمل مسائل و سختی های کاریم رو ندارم! سریع در مقابل نافهمی و لجبازی بقیه بهم میریزم! و عکس العمل نشون میدم! خدایا کمکم کن....