به نام تو که تمام داشتنی های منی

و اگر روزی تو چشمات رو از روم برداری

هیچ تر از من نیست

*******************************************

نمیدونم شما هم همینطوریه زندگیتون یا نه، اما تو زندگی من برای اینکه یه چیزی یاد بگیرم ممکنه چندین بار یه اتفاق مدام بدتر از دفعه ی قبلش تکرار بشه تا درسی که باید بگیرم رو بفهمم و بهش عمل کنم... بعدش زندگی مشابه قبله فقط من دیگه چون درسمو یاد گرفتم و عملی کردمش آسیب نمیبینم ولی وای ب حال فراموشی درسهای قبل و تکرار سخت تر اشتباه قبلی....

امشب فهمیدم : هیچکسی واقعا دلسوز و نگرانت نیست بجز خدا!

خداجون ممنونم ک هستی و دارمت.