پشت به آیینه می نشینم و به سخن*1 بزرگ مرد تاریخ*2 فکر میکنم...

پینه زخمم را گرفته و پی غده ی درونم می گردم!

چه ساده گمراه گشتم! چه ساده باختم! و چه ساده وسط این همه بدی گم شدم!

راستش را بگویم هرچه بیشتر فکر می کنم گردنم خمیده تر می گردد...

حق با اوست من با کوچک دیدن خطاهایم به این غده ی سیاه تپنده رسیده ام که حالا منشا تمامی زخم های جذامی روحم شده!

خدا را سپاسگزارم که سخن*3 دیگری از او*4 در ذهنم هست وگرنه دیوانگیم حتمی بود!


--------------------------

*1 بزرگترین گناه این است که گناهت را کوچک بشماری. *2 امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب (ع)

*3 در عجبم از کسی که می تواند استغفار کند و ناامید است! *4 امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب (ع)