کوله بارم را جمع کردم

                                            آمدم به جایی که خاطره ای نباشد

                                                                                                            بی خود

                                                                                                                               بی زمان

                                                                                                                                                    بی ...* رفتن خوب است، اگر به مقصد خوبی در راه باشی... امیدوارم اینجا مقصد خوبی باشد.


پس نویس:

- این روزها کمی خوب نیستم....

- امروز سبز لجنی و قهوه ای تیره بود.